พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดโครงการ ความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)
และโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู


      วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การจัดโครงการความร่วมมือการร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL) และโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และรูปแบบออนไลน์ ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  การจัดโครงการดังกล่าวมีชี้แจงรายละเอียดของการร่วมโครงการ พร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (School Integrated Learning : SIL) และโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(E-PLC)ด้วย จากนั้นเวลา 13.00 – 16.30 น. คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมอบรมการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ และจัดการสร้างชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ (PLC)  ณ ห้อง 209 อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting