การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการ

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการ
และส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้
และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ


     ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการและส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์ สำหรับการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ (รูปแบบออนไซต์ ) ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้นักศึกษา รวมทั้งครูพี่เลี้ยง  ในการสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักและพัฒนาผู้เรียนผ่านบริบทในชีวิตจริงให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และปรับตัวในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวดเร็ว และยากจะคาดการณ์ ที่เรียกว่า VUCA ซึ่งได้แก่ โลกที่มีความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) และความคลุมเครือ (Ambiguity) ประเทศไทยจึงจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้นักเรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างเหมาะสมซึ่งสมรรถนะ หมายถึง การผสมผสานการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะ จนเกิดเป็นความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ การทำงาน การใช้ชีวิต และการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตประจำวันดังนั้นสมรรถนะจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต และเมื่อใช้สมรรถนะในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตส่วนตนได้ จึงจะสามารถประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสมรรถนะได้เป็นอย่างดีคือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) และการวัดประเมินผลเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน