การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชัฏมหาสารคาม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี