การสอบสัมภาษณ์ นักเรียนโครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563