พิธีระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ (วันครู) ประจำปี 2563

พิธีระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ (วันครู) ประจำปี 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.2563 ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน เวลา 09.00-12.00 น.  ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯจะจัดกิจกรรมระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์ (วันครู) ประจำปี 2563  . 
การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และระลึกพระคุณครูบูรพาจารย์  แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคล
ที่สำคัญอย่างมาก
ในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก