สัมมนากลางภาคนักศึกษา ออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563