โครงการคอมฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการคอมสัมพันธ์ ครั้งที่7 ณ มหาวทมยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมนำเสนอบทความวิจัย และได้รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่นในครั้งนี้ด้วย