14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกท่าน เข้าร่วมงาน “วันราชภัฏ”    ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้า ได้ทำบุญตักบาตร
พิธีถวายราชสักการะบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    และในเวลา 18.00 น. ชมการแสดงโครงการสร้างนาฏยนิพนธ์
การแสดงพื้นบ้านอีสาน เพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร    โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา “วันราชภัฏ”
    สืบเนื่องจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ
แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ และได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ซึ่งชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการตั้งปณิธานที่จะประพฤติและปฏิบัติหน้าที่เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการพัฒนาประเทศ
และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้อง ประชาชนชาวไทย ดังนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จึงถือว่าเป็นวันราชภัฏ เป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยเช่นกัน