โครงการทบทวนตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะครุศาสตร์

  • คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการทบทวนตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมโรงแรมธาตุพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม