โครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 งานบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
และจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล    โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน  ได้ลงพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตรและการจัดทำวีดิทัศน์ที่  ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม