โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตครูอิงสมรรถนะ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน

โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตครูอิงสมรรถนะ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563