คู่มือสำหรับอาจารย์นิเทศก์ รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

           

โปรดคลิก Link  ข้างล่าง นะครับ

           1. คู่มือสำหรับอาจารย์นิเทศก์ รายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

           2. คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 1-63

           3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการเบิกค่านิเทศ

           4. QR  Code สำหรับอาจารย์นิเทศก์

                      4.2.  สำหรับอาจารย์นิเทศก์สาขาวิชาเฉพาะ
                                                      4.1.1  การประเมินคุณภาพช่วง ที่ 1          http://gg.gg/jonc3
                                                      4.1.2 การประเมินคุณภาพช่วง ที่  2          http://gg.gg/jonda  
 

                              4.2.    สำหรับอาจารย์นิเทศก์ทั่วไป
                                                      4.2.1   การประเมินคุณภาพช่วงที่ 1          http://gg.gg/jon91
                                                      4.2.2   การประเมินคุณภาพช่วงที่ 2          http://gg.gg/jona