เอกสารประกอบรายวิชาการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

           

        โปรดคลิก Link  ข้างล่าง นะครับ

              1. มคอ 4 (การศึกษาสังเกตฯ) ออนไลน์.pdf                   
                 2. คู่มือศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม(ออนไลน์).pdf

                 3. ปฏิทินการศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา.pdf 
                 4. แบบตอบรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน.pdf 
 
                5. ขั้นตอนการดาวโหลดเอกสารประกอบกการศึกษาสังเกต.pdf