เอกสารประกอบรายวชิาการทดลองสอน

   โปรดคลิก Link  ข้างล่าง นะครับ

 

                             1.  เอกสารประกอบรายวิชา 1000402 การทดลองสอน.pdf 

                        2.  มคอ.4 ทดลองสอน_ออนไลน์.pdf 

                        3.  ปฏิทินการทดลองสอน.pdf

                        4.  แบบตอบรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน.pdf 

                        5.  ขั้นตอนการดาวโหลดเอกสารประกอบการทดลอง.pdf