ตารางรายชื่ออาจารย์นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

               ตารางรายชื่ออาจารย์นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (คลิกตามสาขา)
     1.การประถมศึกษา
     2การศึกษาปฐมวัย
     3.การศึกษาพิเศษและภาษาไทย
     4.การสอนภาษาจีน
     5.คณิตศาสตร์
     6.คอมพิวเตอร์ศึกษา
     7.เคมี
     8.จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว-คอมพิวเตอร์
     9.ชีววิทยา
     10.ดนตรีศึกษา
     11.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
     12.บรรณารักษ์ศึกษาฯ
     13.พลศึกษา
     14.ฟิสิกส์
     15.ภาษาไทย
     16.ภาษาอังกฤษ
     17.วิทยาศาสตร์
     18.สังคมศึกษา
     19.อุตสาหกรรมศิลป์

 

  *****   หากต้องการข้อมูลเพิมเติมติดต่อฝ่ายพัฒนานักศึกษา คะ  *****