การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564


การประชุมทางวิชาการบริหารการศึกษาและอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติ  ประจำปี 2564 
 


เรื่อง การบริหารจัดการการศึกษาวิถีใหม่สู่คุณภาพการศึกษาอนาคต