กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้นผ่านทางออนไลน์


 ธนาคารออมสินมีกิจกรรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Grooming Program for Micropreneur) ผ่านทางออนไลน์
สนใจโทร : 02-679-6450  คณะวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย