การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 

กำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติสำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔   วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔   
ณ  อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น  อัตถากร  (อาคาร ๑)   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(กิจกรรมการดำเนินการปรับตามสถานการณ์ปัจจุบันในรูปแบบออนไลน์)

 

        สามารถดูวิดิโอออนไลน์ย้อนหลัง ได้ที่นี้  

...................................................................................................................................................................................................................................................................