รางวัลชนะเลิศ การประกวดการเล่านิทาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

          มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี นางสาวธนิก ขันชารี นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รางวัลชนะเลิศ ระดับปริญญาตรี การประกวดการเล่านิทาน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อส่งทักษะในศตวรรษที่ 21