โครงการสัมมนาแสดงผลงานนิทรรศการและการถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการทดลองสอนและศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา