สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

 
งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6

     เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่ 6 (The 2nd National Conference on Computer Education 6th Computer Education Communication in Northeastern of Thailand ) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

     ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 9 แห่ง ได้แก่

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

          - มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

          - มหาวิทยาลัยนครพนม

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ

     ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าร่วมอีก 5 แห่ง ได้แก่

          - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

          - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

     จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำรายงานประชุมวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล