การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 4 ปี)

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการชาชีพ คณะครุศาสตร์
จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ภาคเรียนที่ 1/2565)


   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการชาชีพ คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 4 ปี ภาคเรียนที่ 1/2565) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนการจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การจัดโครงการบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 656 คน