การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี)

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการชาชีพ คณะครุสาสตร์
จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
(ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ภาคเรียนที่ 1/2565)


     เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการชาชีพ คณะครุสาสตร์ จัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษา ค.บ. 5 ปี ภาคเรียนที่ 1/2565)  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนการจัดทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำแผนการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล การจัดโครงการบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 442 คน