กิจกรรมประชุมระดมความคิดหลักสูตรระยะสั้น พุทธเกษตร

กิจกรรมการประชุมระดมความคิดหลักสูตรระยะสั้น พุทธเกษตร
ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
หมู่บ้านราชภัฏ เขตพื้นที่บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์


     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ร่วมจัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิดหลักสูตรระยะสั้น พุทธเกษตร ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หมู่บ้านราชภัฏ เขตพื้นที่บริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะ มาเป็นวิทยากรที่ได้มอบความรู้ประสบการณ์ ต่างๆ มามอบให้แก่ชุมชนบ้านลาด ในครั้งนี้ด้วย