กิจกรรมรับหนังสือส่งตัวและเอกสารแบบประเมิน สำหรับออกฝึกปฏิบัติการสอน

กิจกรรมรับหนังสือส่งตัวและเอกสารแบบประเมิน
สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565


     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดกิจกรรมรับหนังสือส่งตัวและเอกสารแบบประเมิน สำหรับนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอน ในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ารับหนังสือส่งตัวและเอกสารแบบประเมิน หลักสูตร ค.บ. 4 ปี จำนวน 106 โรงเรียน และหลักสูตร ค.บ. 5 ปีจำนวน 99 โรงเรียน