คณะครุศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดระบบสารสนเทศของหน่วยงานใน

คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระดับคณะ


      วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565 คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในระดับคณะซึ่งทางคณะครุศาสตร์ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่ตลอกเวลา และมีข้อมูลที่เป็นปัจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรและหน่วยงานภายในรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ ทางคณะครุศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม