ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมโครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2020