ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/291/T_0031.PDF