ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ให้งดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • ให้งดการเรียนการสอน วันที่ 19-31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563
  • ส่วนการปฏิบัติงานของบุคลากรให้หน่วยงานพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม