คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะครุศาสตร์  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เป็นการประชุมออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีประเด็นทีสำคัญคือการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ มีประธานสาขาวิชา ผู้บริหาร ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง