รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการวิจัยในชั้นเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยในชั้นเรียนประจำปี ๒๕๖๓