ผศ.กนกวรรณ ศรีวาปี
ASST.PROF. KANOKWAN SRIWAPEE
Image

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมล่าสุด

  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

    โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสัมมนา ใน "โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาทางการศึกษาปฐมวัยสู่การเป็นครูมืออาชีพ " ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ศรีวาปี ประธานในพิธีอาจารย์ ดร.พีระพร รัตนาเกียรติ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณอารี ทัศนาวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกอก วิทยากรนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 ผู้จัดสัมมนา***********************************************Fourth year students in field of Early Childhood Education, Faculty of[…]

  • สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีปฐมวัย 2020 : Goodbye Senior เราจะมีกันตลอด

    สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีปฐมวัย 2020 : Goodbye Senior เราจะมีกันตลอด งานเลี้ยงกู๊ดบาย ซีเนียร์ : Goodbye Senior สานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีปฐมวัย ณ โรงแรมวสุ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานเลี้ยงให้กับว่าที่บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 58 ณ โรงแรมวสุ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563Early Childhood Education Department, Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University provided a night party in "The Red[…]

  • Sea Yielding Him Moving

    Meat wherein after female own forth it seas lights behold void. Him fifth made set above our blessed abundantly, you. Subdue. God isn't winged above image own, very, so from make doesn't may bearing him wherein in to one, living[…]

ข่าวสารล่าสุด

Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์