อาจารย์กนกอร คำผุย
MISS KANOK-ON KHAMPUI
Image

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

กิจกรรมล่าสุด

  • โครงการหนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายครูวิทย์สายฝันปันสู่น้อง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563

    โครงการหนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายครูวิทย์สายฝันปันสู่น้อง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับชุมนุมวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการหนึ่งสาขาหนึ่งโรงเรียนเครือข่าย สาขาวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมค่ายครูวิทย์สายฝันปันสู่น้อง ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนธวัชบุรี ตำบลนิเวศ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดโดยการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรม Science show ซึ่งแบ่งกิจกรรมเป็นฐาน คือ ฐานฟิสิกส์ โดยมีกิจกรรมจรวดพลังลม ฐานเคมี โดยมีกิจกรรมสารประกอบรอบตัว ฐานชีววิทยา โดยมีกิจกรรมระบบต่างๆในร่างกาย และฐานโลกดาราศาสตร์และอวกาศ โดยมีกิจกรรมระบบสุริยะ นอกจากนี้มีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อในการดำเนินกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง{gallery}Activities002{/gallery}

  • กิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการวิชาชีพ (การทดลองสอน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

    กิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการวิชาชีพ (การทดลองสอน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมสัมมนาการฝึกประสบการวิชาชีพ (การทดลองสอน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 ศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน การจัดนิทรรศการสื่อการสอน และการประสื่อการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม{gallery}Activities001{/gallery}

  • กิจกรรมลอยกระทง

    กิจกรรมลอยกระทง

Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์