ผู้บริหารคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกวรรณ  ศรีวาปี

คณบดีคณะครุศาสตร์

(081) 873-6177
 
อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

(081) 050-1969
 
อาจารย์ จีระนัน เสนาจักร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย

(089) 711-6982
 
รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(094) 614-5282
 
อาจารย์ สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

(081) 976-5859
STEEE@HOTMAIL.CO.TH
อาจารย์ สุนันทา กินรีวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงาน และประกันคุณภาพ

(087) 829-3963
SUNANTHA-KA@HOTMAIL.COM
อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอำคา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย

(095) 663-2370
AOY_PE09@HOTMAIL.COM
อาจารย์ ประเสริฐ ชมมอญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(082) 106-3179
AO_CHOMMON@HOTMAIL.COM