ผู้บริหารคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม

คณบดีคณะครุศาสตร์

(093) 535-3989
 NATTACHAI@RMU.AC.TH
อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน

(084) 392-8589
PAWARIS.SA@RMU.AC.TH
อาจารย์ ดร.ปัณญาพัฒน์ ขันทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

(093) 328-8229
PANYAPHAT.H@RMU.AC.TH
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุทธพงศ์ ทิพย์ชาติ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ

(080) 157-1432
YUTHAPONG.T@RMU.AC.TH
อาจารย์วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

(088) 562-9945
WILAWAN.KH@RMU.AC.TH
อาจารย์สุชาดา หวังสิทธิเดช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ

(088) 365-4446
SUCHADA.W@RMU.AC.TH
อาจารย์ธนาพล ตริสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(065) 224-5287
TANAPOL753@GMAIL.COM
อาจารย์ราตรี สุภาเฮือง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ

(085) 755-3424
RATREE.SU@RMU.AC.TH
อาจารย์ ดร.ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้

(095) 147-4617
KAINOY.D@GMAIL.COM
อาจารย์กนกอร คำผุย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร

(081) 709-4592
KHAMPUI.K@GMAIL.COM
อาจารย์วารินทิพย์ ศรีกุลา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

(087) 008-1418
WARINS277@GMAIL.COM
อาจารย์ ดร.โชติกา ธรรมวิเศษ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

(088) 338-0870
MRS.CHOTIKA.TH@RMU.AC.TH
อาจารย์ณุชฎา บูรณะพิมพ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

(082) 451-9426
NUCHADA14@GMAIL.COM
อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวารสารวิชาการ

(084) 518-5626
TVGALAXY9339@GMAIL.COM
อาจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ เขจรภักดิ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

(083) 965-3777
P.PBK13@GMAIL.COM
อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

(095) 663-2370
AOY_PE09@HOTMAIL.COM
อาจารย์ ดร.อัจฉริยา พรมท้าว

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

(093) 054-4554
NOOD_DEE@HOTMAIL.COM
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ กิจคณะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

(086) 254-1194
UBONWAN.K@RMU.AC.TH
Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์