ผู้บริหารคณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกวรรณ  ศรีวาปี

คณบดีคณะครุศาสตร์

(081) 873-6177
 
อาจารย์ อนุสรณ์ ถูสินแก่น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร แผนงานและประกันคุณภาพ

(081) 050-1969
 
อาจารย์ จีระนัน เสนาจักร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย

(089) 711-6982
 
รองศาสตราจารย์
ดร.กฤษกนก ดวงชาทม

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

(094) 614-5282
 
Image

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล

สำหรับนักศึกษา

หน่วยงานภายนอก

เกี่ยวกับเว็บไซต์