ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ปีงบประมาณ 2563

-----------------------------------------------

          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรทุนวิจัยในชั้นเรียน จากเงินรายได้คณะฯ ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ได้ศึกษาสํารวจปัญหาหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          คํานิยาม
          การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
          1. วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทุนวิจัย
               1.1 สนับสนุนให้บุคลากรของคณะฯ ศึกษาสํารวจปัญหา และหาแนวทางแก้ไข กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
               1.2 นําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
          2. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย
               ดําเนินการวิจัย ไม่เกิน 1 ปี
          3. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
               3.1 เป็นบุคลากรคณะครุศาสตร์ และมีระยะเวลาในการทํางานไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในกรณีที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน ขอให้สาขาวิชา/หน่วยงาน แนบเอกสารรับรองการติดตามผลงานมาพร้อมข้อเสนอโครงการวิจัยด้วย
               3.2 ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งผลงานวิจัยโครงการวิจัยในชั้นเรียนของคณะฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
          4. มูลค่าทุน
               สนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้การตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้ตั้งตามความจําเป็นและไม่เกินอัตราที่กําหนด
          5. การสมัครขอทุน
               5.1 การจัดทํารายละเอียดโครงการ ผู้ประสงค์เสนอโครงการขอรับทุนจัดทํา รายละเอียดตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัยของคณะฯ (แบบเสนอโครงการ ทุนวิจัยในชั้นเรียน Download ได้ที่เว็บไซต์บ้านของครูหรือที่ลิงค์ https://edu.rmu.ac.th/n2019/ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย)
               5.2 การเสนอโครงการวิจัย ให้จัดส่งโครงการไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย คณะครุศาสตร์
               5.3 กําหนดเวลาเสนอโครงการวิจัย ให้เสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
          6. การพิจารณา การอนุมัติ
               พิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะฯ แต่งตั้ง
          7. การรายงานผลการวิจัย
               จัดส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จํานวน 1 ชุด พร้อม File Upload หลังจากเสร็จสิ้น โครงการตามที่ระบุในโครงการวิจัยที่เสนอ โดยผลการวิจัยสามารถจัดส่งได้ 2 ลักษณะ คือ
               (1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือ
               (2) ต้นฉบับสําหรับตีพิมพ์ (Manuscript) หรือเป็นสําเนาพิมพ์ (reprint) ตาม รูปแบบของวารสารหรืองานประชุมวิชาการที่กําหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย บทคัดย่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บทนํา วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย เอกสารอ้างอิง และต้อง ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน
                กรณีผลงานในลักษณะดังกล่าว ไม่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ขอให้ชี้แจงเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้งในลักษณะรายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ หรือเผยแพร่ในลักษณะอื่น ๆ ให้ระบุข้อความว่า “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563” ในกิตติกรรมประกาศ หรือที่หนึ่งที่ใดใน การจัดพิมพ์ตามความเหมาะสม
          8. ผลงานต้องผ่านการตีพิมพ์หรือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางาน
          9. กําหนดเวลาการผลิตผลงาน
               ผู้ขอทุนต้องผลิตผลงานที่ได้รับอนุมัติผลงานให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากนั้น หากมีการแก้ไขผลงาน ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ ขอให้แก้ไขผลงาน และจัดส่งผลงานจํานวน 1 ชุด ไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย ภายใน 30 วัน
          10. การเบิกจ่าย
               ผู้ขอทุนจะต้องเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินทุนได้ (100%)
          11. ระยะเวลาการขอทุน
               ผู้ขอทุนสามารถยื่นแบบฟอร์มการขอทุนได้ตามระยะเวลาที่กําหนดในปีงบประมาณ
          คณะะฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้ทุน หากผู้ได้รับทุนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน ประกาศนี้ หรือในสัญญาการรับทุน และมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลการวิจัยค้นคว้า โดยใช้ เงินทุนตามประกาศฯ นี้ ทั้งนี้ ยกเว้นการพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ         

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายวุฒิพล ฉัตรจรัสกุล)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

แบบฟอร์ม