สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ๑/๒๕๖๓

 ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตักสิลาอาคาร ๑ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงาน ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้ทราบ โดยสรุปที่สำคัญดังนี้


          ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขากำกับติดตามดำเนินการการเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเมื่อโครงการอนุมัติเรียบร้อยแล้วมอบให้หน่วยงานกรอกข้อมูลโครงการในระบบแผนงานและงบประมาณพร้อมแนบไฟล์ PDF โครงการที่ได้รับอนุมัติ จึงสามารถบันทึกขออนุมัติเงินยืมที่ฝ่ายการเงินคณะฯ ได้


          ๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขากำกับติดตามข้อมูลสถิตินักศึกษาและบัณฑิตที่จบการศึกษา บัณฑิตที่สอบบรรจุข้าราชการครู ในระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ทั้งนี้ขอความร่วมมือกับทุกสาขาวิชาได้ประชาสัมพันธ์และกำกับติดตาม นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้เข้ามาลงทะเบียนให้ครบถ้วน


          ๓. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้อาจารย์ดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในระบบบริหารจัดการข้อมูลบุคลากร เพื่อนำสารสนเทศไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการตอบตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพ จึงขอให้บุคลากรทุกท่านเข้าระบบเพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านเลขศูนย์ ๖ ตัว ๐๐๐๐๐๐ ในวงรอบการประเมินนี้ บุคลากรสายวิชาการทุกท่านต้องพิมพ์ข้อมูลในระบบแนบส่งพร้อมแบบฟอร์ม ป.มรม. อาจารย์สามารถแก้ไขรหัสผ่านในระบบได้


          ๔. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้สาขาดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หน่วยงานต้องจัดทำรูปเล่มสรุปโครงการตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายบริหารและแผนงานกำหนด จำนวน ๑ เล่ม (ส่งมหาวิทยาลัย ๑ เล่ม) และดำเนินการส่งไฟล์เล่มรายงาน PDF และWORD พร้อมรูปภาพกิจกรรมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐ ภาพ ในระบบแผนงานและงบประมาณ ก่อนดำเนินการล้างหนี้เงินยืม


          ๕.คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้สาขาวิชาการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารและแผนงาน กำหนดกรอบผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้ร่มคณะฯ ๑. โครงการติวสอบ หน่วยงานดำเนินงานโครงการต้องส่งเนื้อวิชาความรู้เป็นรูปเล่มพร้อมข้อสอบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ข้อ (พร้อมไฟล์ข้อมูลทั้งหมดเป็นแผ่นซีดีหรือ Google Drive) รูปแบบของรูปเล่มมอบฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดทำเป็นแม่แบบให้เหมือนกัน


          ๖. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารและแผนงานได้จัดทำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดประชุมวันศุกร์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน


          ๗. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการปรับโครงสร้างวิชาชีพครูด้วยการแก้ไขรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตและคำอธิบายรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) และฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพประสานการจัดทำ สมอ.๐๘


          ๘. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้สำรวจจากคณาจารย์ทั้งหมดเพื่อฝ่ายบริหารและแผนงาน จัดทำโครงการพัฒนาบุคลกร โดยกำหนดกรอบในการพัฒนา เรื่องสมรรถนะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสอนที่เน้นสมรรถนะ ๒. ศึกษาดูงานต่างประเทศต่อไป


          ๙. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจัดโครงการการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมโดยการจัดการทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการจัดทำกรอบการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อให้สาขาวิชานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การจัดทำโครงการของสาขาสนับสนุนงบประมาณและให้สาขาปรับวงเงินงบประมาณในโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมต่อหัว ๕๐๐ บาท


          ๑๐. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพจัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล โดยการเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางที่กำหนด ระหว่างวันที่ ๖ มิถุนายน ถึง ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพดำเนินการจัดทำกรอบการดำเนินงานและงบประมาณเพื่อให้สาขาวิชานำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การจัดทำโครงการของสาขาสนับสนุนงบประมาณ


          ๑๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัยจัดทำร่างประกาศค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำไปประกาศใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปรึกษาร่วมกับนิติกรมหาวิทยาลัยและขอให้ประธานสาขากระตุ้นและประชาสัมพันธ์การออกนิเทศของอาจารย์นิเทศก์ทุกท่าน


          ๑๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัยจัดทำโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบสื่อเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับนักเรียน ให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัยดำเนินการสำรวจความต้องการเนื้อหาที่โรงเรียนขาดแคลนต้องการในการจัดกิจกรรมโดยมีค่าตอบแทนสำหรับสื่อการสอนไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท โดยนำร่อง ๑ สาขา ๑ สื่อวิดีทัศน์


                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
 
        อาจารย์ปวริศ สารมะโน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
  
อาจารย์กนกอร   คำผุย  บันทึกสรุปประเด็นประชุม