สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

     ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมตักสิลาอาคาร ๑ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงาน ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ได้ทราบ โดยสรุปที่สำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้บุคลากรสายสนับสนุน คณะครุศาสตร์ปฏิบัติงานช่วยสาขาวิชาตามคำสั่งเลขที่ 1035/2563 เรื่อง มอบหมายบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานสาขา
 2. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้หน่วยงาน สาขาวิชา ดำเนินการโครงการตามแนวปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วยการยืมเงิน การจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ การส่งไฟล์ในระบบแผนและงบประมาณ (เอกสารแนบ Flowchart การยืมเงินและการล้างหนี้โครงการ)
 3. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้หลักสูตรดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการของหลักสูตร เข้าระบบ eMENSCR เบื้องต้นให้บุคลากรสายสนับสนุนประสานสาขาแต่ละสาขาขอเอกสารโครงการทุกสาขาแล้ว และปรับรูปแบบโครงการเพื่อนำเข้าระบบต่อไป
 4. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบและมอบให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบอาจารย์ในสาขาไม่มีประสบการณ์สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อดำเนินการเก็บชั่วโมงให้มีประสบการณ์ครบ ๑๐๐% จากโครงการ 1 สาขา 1 โรงเรียนเครือข่าย พร้อมขอหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
 5. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบผล การออกแบบแม่แบบ (Template) ปกผลลัพธ์จากโครงการติวสอบของฝ่ายบริหาร และมอบให้ฝ่ายบริหารและแผนงานจัดทำรูปแบบ (Format) ชนิดตัวอักษร ขนาดตัวอักษร กั้นหน้า ฯลฯ เอกสารความรู้ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนข้อสอบจำนวน ๒๐๐ ข้อ ในส่วนที่เป็นวิชาเอกและวิชาชีพครู ฝ่ายบริหารฯ กำลังดำเนินการสร้าง Template Excel สำหรับพิมพ์ข้อสอบ เพื่อนำไปจัดทำข้อสอบไลน์ (Online) ในระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตครูต่อไป
 6. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้ทุกสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และใช้งาน ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการคณะฯ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการบุคลากร ระบบแผนและงบประมาณ ระบบบริหารจัดการเอกสาร ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า Platform เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้บัณฑิตครู ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหารฯ ได้ดำเนินแก้ไขระบบให้สามารถเข้าใช้ระบบภายใต้ชื่อและรหัสผ่านเดียวกันทุกระบบ คือ ชื่อผู้ใช้เป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่านตามระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเป็นการตอบตัวชี้วัดประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์คณะฯ  จึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ทุกท่านช่วยกันนำเข้าข้อมูลในระบบต่าง ๆ
 7. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบผลการสำรวจบุคลากรเข้าโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บุคลากรส่วนใหญ่เลือกโปรแกรมภายในประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ “การปรับตัวและการอยู่รอดของมหาวิทยาลัยในยุค Education Disruption และOKR” วันเวลามอบให้ฝ่ายบริหารและแผนงาน ประสานวิทยากร ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยให้พิจารณามาตรการ covid ๑๙ ประกอบด้วยในช่วงเวลาดังกล่าวดำเนินการได้หรือไม่
 8. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบผลการสำรวจโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรคณะครุศาสตร์ มอบฝ่ายบริหารเพิ่มรายชื่อผู้บริหารและประธานสาขาวิชาและหัวหน้ากลุ่มงานคณะฯ เข้าร่วมโครงการ
 9. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขาทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษและถ้าหากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
 10. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขาประชาสัมพันธ์โครงการเส้นทางครูมืออาชีพ (ติวสอบ) ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2563 ในกลุ่มวิชาชีพครู วิชาทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 11. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขาประชาสัมพันธ์การพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2563
 12. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขาประชาสัมพันธ์สาขาที่ได้แจ้งความประสงค์ให้อาจารย์ 2 ท่าน และนักศึกษา 3 คน เพื่อเข้าพบองคมนตรีในครั้งที่ 3 ไปแล้วนั้น ให้เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ใน ระหว่างวันที่  25 – 26 มีนาคม 2563

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

 

อาจารย์ปวริศ สารมะโน

(รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)

อาจารย์กนกอร   คำผุย บันทึกสรุปประเด็นประชุม