สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

     ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงานขอสรุปมติที่สำคัญให้ทราบ โดยสรุปดังนี้
   ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทีมวิทยากรอบรมและให้คำปรึกษาการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยมอบหมายให้ประธานสาขาแจ้งอาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสร้างบทเรียนรายวิชาที่รับผิดชอบครบทุกรายวิชา โดยใช้จ่ายงบประมาณจากค่า FTES สำหรับขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาใดมีทางเลือกในการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพกว่า ให้สาขาวิชาบันทึกขออนุญาตจากคณบดีเป็นรายกรณี
   ๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้สาขาวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละสาขาวิชา
   ๓. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้สาขาวิชาดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านไอที – IC๓ ตามแนวทางการพัฒนาของแต่ละสาขาวิชา
   ๔. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้ประธานสาขาวิชาประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนสร้างชาติให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้คณะฯ จะประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาขาวิชากรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการ
   ๕. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบให้ประธานสาขาวิชาประชาสัมพันธ์อาจารย์ในสาขาวิชากรอกข้อมูลเพื่อขอ Account E-mail @RMU.AC.TH ในระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ


อาจารย์ปวริศ สารมะโน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)


อาจารย์กนกอร คำผุย สรุปประเด็นสำคัญการประชุม