สรุปประเด็นสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (ออนไลน์)

     ตามที่คณะครุศาสตร์ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ประชุมออนไลน์ ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายบริหารและแผนงานขอสรุปมติประเด็นที่สำคัญให้ทราบ โดยสรุปดังนี้

 ๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่กองนโยบายและแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ออกประกาศเรื่องการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแนะแนว จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (พัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา) ตามมติคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์รับทราบการดำเนินโครงการแนะแนว ในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานั้น ปรากฏมีสาขาดำเนินการเรียบร้อยจำนวนน้อย ขอให้ประธานสาขาวิชาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการรายงานผลการรายงานตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ข้อ ๔ (๑) ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ต้องรายงานตัวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ปรากฎว่ามีบุคลากรบางท่านไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้ประธานสาขาวิชากำกับดูแลและปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ที่ประชุมให้ปรับเวลาการรายงานตัวเป็นเวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. หากอาจารย์ท่านใดไม่สามารถรายงานในระบบได้ทันเวลาให้ดำเนินการบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถรายงานตัวได้ตามช่วงเวลากำหนด

๔. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการออนไลน์คณะฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออกประกาศมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนของคณะฯโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้ดำเนินการอบรมและให้คำปรึกษาสาขาวิชาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ทั้งนี้มอบหมายให้ประธานสาขาวิชาได้กำกับ ติดตาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาให้ดำเนินการตามประกาศและขอบเขตงาน (TOR) ที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้เกิดประสิทธิภาพของงานสูงสุด โดยต้องมีบทเรียนออนไลน์ครบทุกรายวิชาที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยรายงานความก้าวหน้าการทำบทเรียนออนไลน์ วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๓

๕. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการสิ่งสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับนักเรียน โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาบริการวิชาการและวิจัย ดำเนินการประสานกับสาขาวิชาเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำสื่อการสอน ซึ่งในการผลิตสื่อการสอนการดำเนินการจะร่วมกับครูต้นแบบตามสาขาวิชา และต้องผลิตสื่อการสอนจากสาขาวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง

๖. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบแนวปฏิบัติการดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ โดยมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม จัดทำหลักสูตรและอบรมตามสมรรถนะของนักศึกษา และติดตามผล

๗. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับ การเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำหรับครูในเขตพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์  รับสมัครครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓ กลุ่มวิชา ดังนี้  ๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๓๕ คน ๒) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๓๕ คน  ๓) กลุ่มวิชาวิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) จำนวน ๑๓๐ คน โดยแบ่งระยะเวลาในการอบรม รุ่นที่ ๑ กลุ่ม วันที่ ๑ – ๓ พ.ค. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๔-๖ พ.ค. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๗-๙ พ.ค. ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการจัดอบรมครั้งนี้

๘. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ว ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓ หลักสูตรอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งคุรุสภาและมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ว ๑/๒๕๖๓ เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๓    

๙. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ว ๑/๒๕๖๓ เรื่องการพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเพิ่มเติมอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๙ และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๘ (ค.บ.๕ ปี)

๑๐.คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มมีมติรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๓ ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ต้องส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาภายในระยะที่ผู้บังคับบัญชากำหนดหรือตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพร่วมกับคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพได้ดำเนินการจัดผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ๔ ปีและ ๕ ปี โดยพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๕๙ และการประชุมทีมผู้สอนรายวิชาเพื่อพัฒนาเอกสารในการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ (LMS) Schoology และ Hangout Meet ในรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปสำหรับคณะครุศาสตร์ (ค.บ.๔ ปี) และรายวิชาชีพครู

๑๑. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติรับทราบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ในการกำกับ และดูแล โดยคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑๘ หลักสูตร

๑๒. คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติพิจารณาให้มีการดำเนินตามปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้ประธานสาขาวิชาแจ้งการยืนยันรายชื่อนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตรวจสอบการนิเทศนักศึกษาโดยอาจารย์ ๑ ท่านต่อนักศึกษา ๑๐ คน ซึ่งจะสำรวจอาจารย์นิเทศที่ประสงค์ร่วมการนิเทศนักศึกษา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศต่อไป โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย จะดำเนินการปฐมนิเทศออนไลน์และจัดทำเอกสารแบบออนไลน์ ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย กำกับดูแลการยกร่างคู่มือการนิเทศออนไลน์ ยกร่างการจัดทำเอกสาร มคอ.๔ และเชิญประชุมอาจารย์นิเทศก์ต่อไป รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๓.คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์มีมติให้ประธานสาขากำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของสาขาวิชา โดยมอบหมายให้ประธานสาขาวิชาดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อกำกับติดตามและรายงานผลการประชุมต่อคณบดี

                   จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

 

 

อาจารย์ปวริศ สารมะโน
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)

 

อาจารย์กนกอร   คำผุย สรุปประเด็นสำคัญการประชุม