อบรมสัมมนาเรื่อง “ตั้งเป้าให้ชัดผลลัพธ์x๑๐๐พัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs”

  • โดยอบรมสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธิ์ (อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
  • สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนา