อบรมสัมมนาเรื่อง “โลกเปลี่ยนไม่ปรับ=สูญพันธุ์ ยุค Disruptive Technology”

  • โดยอบรมสัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  • วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
  • สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ ระบบลงทะเบียนอบรมสัมมนา