คำชี้แจง และ กำหนดการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โครงการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ


  คำชี้แจงท้ายประกาศ   
 หลักสูตร ผอ./รอง ผอ.เชี่ยวชาญ - ผอ./รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ   หลักสูตรครูเชี่ยวชาญ / ครูชำนาญการพิเศษ