การอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการและส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการ
และส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการณ์สำหรับการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ
---------------------------------
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 (รูปแบบออนไซต์ )
ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


    โครงการนี้ทาง ศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับสมรรถนะครูประจำการและส่งเสริมสมรรถนะทันสภาวการสำหรับการจัดการความรู้และการวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ โดยดำเนินการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูพี่เลี้ยง จำนวน 38 คน จาก 38 โรงเรียน (โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาในจังหวัดที่เป็นพื้นที่บริการ ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา สาขาประถมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 38 คนและอาจารย์สาขาวิชาประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม