เชิญร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

เรียนเชิญ คณาจารย์ทุกท่านร่วมอบรมโครงการส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมคณาจารย์ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom