ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์

line_sysm-05.png

ฟอนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

     แนวคิดในการออกแบบตัวอักษรชุดตระกูลซีอาร์ยู (CRU-Fonts Design Concept)

          ผลงานออกแบบอักษร(Typeface Design)และชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์(font computer program) เป็นผลงานวิจัยสร้างสรรค์(Creative Research)ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปี 2553  โดยที่ผู้ออกแบบ วิจัย สร้างสรรค์ ต้องการให้เป็นชุดตัวอักษรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงสร้างมาตรฐานตัวอักษรไทย ได้กลมกลืนกับแบบตราสัญลักษณ์ของราชภัฏเดิม และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมปัจจุบัน ที่สื่อให้เห็นถึงเอกลักษณ์ ที่มาของความเป็นสถาบันราชภัฏและความเชื่อมโยงกันของมหาวิทยาลัยกลุ่มของราชภัฏ สามารถนำไปใช้ร่วมติดตั้งใช้ได้กับระบบคอมพิวเตอร์ โดยออกแบบพัฒนาให้นำไปใช้เป็นอักษรแบบตกแต่ง(Display Typeface)และตัวเรียงพิมพ์ข้อความ(Text Typoeface) เนื้อหาเอกสารตำรา ในสื่อหรืองานสิ่งพิมพ์ เป็นส่วนประกอบร่วมในงานทัศนสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหรือเพือภาระงานทัศนสื่อสารด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาสืบเนื่องตามเงื่อนไขสัญญาอนุญาตใช้  อันประกอบด้วยแบบอักษรและชุดตัวพิมพ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 ชุดได้แก่
          1.ซีอาร์ยู-จันทรเกษม CRU-Chandrakasem version 1.0
          2.ซีอาร์ยู-ราชภัฏ CRU-Rajabhat version 1.0
          3.ซีอาร์ยู-ลานจันทร์  CRU-LanChand version 1.0

     เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงาน ผศ.ประชิด ทิณบุตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประเภทงานลิขสิทธิ์ ผลงานทางวรรณกรรม (คอมพิวเตอร์)
แหล่งอ้างอิง - ThaiFont.info

ซีอาร์ยู-จันทรเกษม

ซีอาร์ยู-ราชภัฏ

ซีอาร์ยู-ลานจันทร์

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

          กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) รายงานว่า ปัจจุบันส่วนราชการจำนวนมากมีการใช้ฟอนต์ที่หลากหลายไม่มีมาตรฐานในเอกสาร ทางราชการ อีกทั้งยังมีหน่วยงานราชการหลายแห่งใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาด ลิขสิทธิ์ของระบบปฏิบัติงาน ทำให้จำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ  ที่จะมีมาตรฐานเอกสารเป็นเสรี ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการใด ๆ เช่น Angsana อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้ จึงได้มีการพัฒนาและมีการประกวดแข่งขันฟอนต์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Open Source  Software ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีให้ส่วนราชการไทยประกาศมาตรฐานเอกสารดิจิทัลและรูปแบบ ของฟอนต์ที่ไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการและลิขสิทธิ์ของบริษัทใด ๆ เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
          ซึ่งในขณะนี้มีฟอนต์ที่ส่วนราชการไทยสามารถเป็นเจ้าของและพร้อมแจกจ่าย ให้กับผู้ประสงค์จะใช้งานรวม 13 ฟอนต์ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้าน ลิขสิทธิ์
          ฟอนต์แห่งชาติมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์ อนุญาตให้สาธารณชนใช้งาน ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่ายได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ห้ามขาย ยกเว้นขายรวมกับซอฟต์แวร์อื่น สำหรับการดัดแปลงฟอนต์ สามารถกระทำได้ แต่ห้ามใช้ชื่อฟอนต์เดิมและห้ามใช้ชื่อผู้ทรงลิขสิทธิ์และผู้พัฒนาในการโฆษณาฟอนต์ที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ฟอนต์ที่ดัดแปลงจากฟอนต์แห่งชาติต้องอนุญาตให้ใช้ด้วยเงื่อนไขเดียวกับฟอนต์แห่งชาติ

ฟอนต์ Sarabun (สารบรรณ)

ฟอนต์ Charmonman (จามรมาน)

ฟอนต์ Krub (ครับ)

ฟอนต์ Srisakdi (ศรีศักดิ์)

ฟอนต์ Niramit (นิรมิต)

ฟอนต์ Charm of AU (ชาร์มออฟเอยู)

ฟอนต์ Kodchasal (คชสาร)

ฟอนต์ K2D July8 (8 กรกฏา)

ฟอนต์ Mali Grade 6 (ด.ญ. มะลิ ป.6)

ฟอนต์ Chakra Petch (จักรเพชร)

ฟอนต์ Bai Jamjuree CP (ใบจามจุรี ซีพี)

ฟอนต์ KoHo (ก-ฮ)

ฟอนต์ Fah Kwang (ฟ้ากว้าง)