ฟอร์ม - ฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (คณะครุศาสตร์) สามารถฝากข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ ซึ่งผู้ดูแลเว็บไซต์จะพิจารณาอีกครั้ง ถ้าข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานภายใน ที่ได้ประกาศไว้แล้ว

ฟอร์มฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์ มีหมวดหมู่ ดังนี้
 • เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ (edu.rmu.ac.th)
  • ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • อบรม / สัมมนา / ประชุม
  • ทุนวิจัย
 • เว็บไซต์ ฝ่ายบริหารและแผนงาน (plan-edu.rmu.ac.th)
 • เว็บไซต์ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (acad-edu.rmu.ac.th) - ให้ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยตรง : : อาจารย์ธนาพล ตริสกุล หรือ อาจารย์ชัชวาลย์ ลิ้มรัชตะกุล
 • เว็บไซต์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา บริการวิชาการและวิจัย (service-edu.rmu.ac.th)
 
หากต้องการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โดยตรง ให้ติดต่อทีมผู้ดูแลเว็บไซต์
 • อาจารย์ ดร.ปวริศ สารมะโน (รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน)
 • อาจารย์ธนาพล ตริสกุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • นายสุพจน์ คำยา (นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)