ระบบรายงานตัวระบบรายงานตัวระบบรายงานตัวระบบรายงานตัวระบบรายงานตัวระบบรายงานตัวWork from Home

Image
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ข้อ ๔ (๑)
  • ระบบจะเปิดให้ "รายงานตัว (Work from Home)" เวลา ๐๖.๐๐. น. - ๐๙.๐๐ น. ของแต่ละวันเท่านั้น
  • หลังจากรายงานตัวเสร็จสิ้น กรุณาตรวจสอบผลการ รายงานตัว (Work from Home) อีกครั้ง
  • ระบบจะไม่สามารถ รายงานตัว ซ้ำ ได้ - กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งข้อมูล