โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

   ในวันที่ 12-13มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดี คณะครุศาสตร์ ได้กล่าวเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน มุ่งสู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่เน้นเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทายในโลกอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพการจัด การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงมุ่งเป้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูในการปรับเปลี่ยนกลวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อเปิดห้องเรียนให้เป็นพื้นที่สำหรับนักเรียนในการฝึกฝนสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นศาสตร์วิชาที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึงในครั้งนี้ ได้ทำการประชุมผ่าน ระบบ Social Media ในโปรแกรม ZOOM เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด19 ในยุค New Normal