กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “คนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน”

    สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “คนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน”   ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.


   สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “คนรุ่นเก่า - คนรุ่นใหม่ ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ และการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน”ในวันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. - 12.00 น.

วิทยากร
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   คุณไอติม - พริษฐ์ วัชรสินธุ

ดำเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
ลงทะเบียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตรหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
ลิ้งก์รับลงทะเบียน https://forms.gle/S7wtnXXiSauaF95x9
   **หากลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง   Facebook : Seminar in Social Studies RMU
   **สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับชั่วโมงกิจกรรมเสรี 6 ชั่วโมง