โครงการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู

   เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในโครงการพัฒนาการสร้างงานสร้างอาชีพในโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ศึกษาพัฒนาครู ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและวิจัย ได้ดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าว โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุรสา พรหมทา หัวหน้าศูนย์ศึกษาพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวคำกล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว โดยศูนย์ศึกษาพัฒนาครู ฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และวิจัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนั้น ได้รับมอบหมายให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบหรือถ่ายทอดสื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานภายนอกภายใต้ความร่วมมือโรงเรียนเครือข่ายร้อยแก่นสารสินธุ์ อันจะส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุปประสงค์เพื่อ ๑) จัดทำแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู และชุมชนพร้อมทั้งเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในโรงเรียนเครือข่ายฯ และชุมชนทั้งนี้สื่อนวัตกรรมที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูได้ดำเนินการสร้างมี จำนวนทั้งสิ้น ๓ สื่อ คือ ๒) สื่อการสร้างอาชีพและทักษะชีวิต ๒) สื่อภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับเด็กประถม และ ๒) สื่อการเรียนรู้ดนตรีสู่การสร้างอาชีพนักดนตรี
   การมอบสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มอบให้กับโรงเรียนภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ในเขตร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยมีตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย
๑. ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑
๒. ตัวแทนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
๓. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุปราชคุรุราษฎร์
๔. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมศรี
๕. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเชือก
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว
๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว